บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs:) โดยมีกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งยึดมั่นในนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

นโยบายเพื่อความยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มีจริยธรรมและต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

นโยบายเพื่อความยั่งยืน

ดำเนินงานโดยให้ความสำคัญในความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนดำเนินงานที่ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายเพื่อความยั่งยืน

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพ

รวมทั้งการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไห้แก่บุคลากรทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างความผูกพันและความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนสำคัญขององค์กร

นโยบายเพื่อความยั่งยืน

รณรงค์การสร้างจิตสำนึก

ให้บุคลากรกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งปันให้สังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดความยั่งยืนในมิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายเพื่อความยั่งยืน

รณรงค์ให้พนักงานกลุ่มบริษัทตระหนักถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

(ความหมายของคำว่า GROUP) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

นโยบายเพื่อความยั่งยืน

ส่งเสริมการสร้างและการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางธุรกิจมาใช้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างสังคมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น

นโยบายเพื่อความยั่งยืน

เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

ตามกรอบการรายงานตามมาตรฐานสากลอย่างโปร่งใสและครบถ้วนต่อสาธารณะ

มาตรฐานระดับสากล

  • ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
  • ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018
  • ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO22301:2019
  • มาตรฐาน Aviation Fuel Quality Control and Operating Standards จาก Joint Inspection Group (JIG):ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำมันอากาศยานการปฏิบัติการรับ-จัดเก็บ-จ่ายน้ำมันอากาศยานที่ถือปฏิบัติกันทั่วโลก

มาตรฐานระดับประเทศ

  • มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
  • มาตรฐานการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกองค์กร
  • องค์การลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชนไทย
  • มาตรฐานแรงงาน และมาตรฐานตามกฎหมายที่บริษัทมีความเกี่ยวข้อง