บริษัทให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสากล โดยนำมาพิจารณาอยู่ในกระบวนการการทำกลยุทธ์ ซึ่งบริษัทมีกลยุทธ์ความยั่งยืน (Corporate Sustainability Strategy) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ การเป็นธุรกิจเติมน้ำมันอากาศยานในระดับสากลอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า

“บริการธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม”

โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน ดังนี้

โครงสร้างการจัดการความยั่งยืน

กลยุทธ์ความยั่งยืน และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

ตามปรัชญาการประกอบธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นการเป็นต้นแบบที่ดีของการเป็นผู้นำด้านการบริการพลังงานที่ดำเนินธุรกิจตามกรอบความยั่งยืน และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มครอบคลุมทั้ง 3 มิติ รวมถึงการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ร่วมกันภายในปี 2573 บริษัทจึงกำหนด “นโยบายความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและกลยุทธ์ความยั่งยืนในกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือการดำเนินงานที่เป็นเลิศเน้นคุณภาพการบริการที่ดี ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล


การดำเนินงานตามกลยุทธ์ความยั่งยืน