BAFS จับมือ CAO แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดเทคโนโลยี ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินสู่ความยั่งยืน

ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ลงนามความร่วมมือ (MOU) “Knowledge Sharing Partnership” กับ Mr. Shi Yanliang (นายชิ หยานเหลียง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท China Aviation Oil (Singapore) Corporation จำกัด (มหาชน) หรือ CAO บริษัทผู้ค้าและให้บริการน้ำมันอากาศยานรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ อาคาร Suntec Tower 3 ประเทศสิงคโปร์

ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจน้ำมันอากาศยาน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งสององค์กร พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบครบวงจร การจัดเก็บน้ำมันอากาศยานด้วยระบบ Hydrant Pipeline Network การเก็บรักษาและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดิน รวมไปถึงการพัฒนาเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) เพื่อมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมการบินสู่การใช้พลังงานสะอาดในอนาคต