+30 ปี

บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการบริการน้ำมันอากาศยานมายาวนานกว่า 30 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบันในระดับสากล จึงเป็นแหล่งรวมความรู้ที่จะพัฒนาพนักงานและบุคคลภายนอกให้มีศักยภาพด้านการบริการน้ำมันอากาศยานอย่างมืออาชีพ

ดังนั้น บริษัทจึงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริการน้ำมันอากาศยาน สำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับน้ำมัน

โดยมีภารกิจในการสร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานบริการน้ำมันอากาศยาน ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขยายผลไปสู่การเป็นผู้จัดอบรมสำหรับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ผู้นำการเรียนรู้ธุรกิจพลังงานในระดับสากลเพื่อ ส่งมอบนวัตกรรมและคุณค่าที่ยั่งยืน

พันธกิจ

สร้างการบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการบริการพลังงาน

บริหารจัดการความรู้และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้เป็นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

เป็นศูนย์พัฒนาทักษะของผู้ให้บริการด้านพลังงานเพื่อความเป็นมืออาชีพในระดับสากล

นำเสนอเพื่อส่งมอบความรู้และคุณค่าของมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย

จัดทำหลักสูตรตามความต้องการของผู้รับบริการ

เป็นศูนย์กลางการส่งมอบความรู้ด้านการบริการน้ำมันอากาศยานด้วยกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาต่อยอดความรู้และนวัตกรรมเพื่อกำหนดทิศทางการบริการเติมน้ำมันอากาศยานของโลก

เป็นศูนย์ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านการบริการน้ำมันอากาศยานครบวงจร

หลักสูตรอบรมอื่นๆ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
การฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรม KYT
ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมันประเภท ฉ
หลักสูตร KM-Option 1
หลักสูตร KM-Option 2
หลักสูตร KM-Option 3
หลักสูตร KYT

บริการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

ต้องการภาพสถานที่เรียนรู้และฝึกอบรม

  • ห้อง BAFS Grand Hall
  • BAFS Connect
  • Co-working space อาคาร 9
  • Co-working space อาคาร 6
  • Tank Farm Test Rig

ลูกค้าของเรา

ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรม

  • คุณปิยะภรณ์ หนูมี
  • คุณพรนับพัน สุดตะกู
  • คุณณิชนันทน์ สิกขะมณฑล
  • คุณณัฐฌา เรียงราช
สำนักงานใหญ่:
171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร:
สำนักงานสุวรรณภูมิ:
99 หมู่ 10 ซอยลาดกระบัง 54 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทร:

ลงทะเบียนอบรม

* ข้อมูลที่จำเป็น