หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

กรรมการ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการการลงทุน


วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

11 พฤศจิกายน 2564

สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 0.091 (ในนามตนเองและ คู่สมรสถือ 581,200 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2565 เท่ากับ 28,900 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Master of Commerce in International Business, University of New South Wales, Sydney, Australia
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 275/2019
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2020
  • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 33/2020
  • หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 3/2023
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ BX Global Invest Pte. Ltd.
 • 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ฟอร์เอเวอร์ซันเดย์
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ โปรเฟสขั่นแนล เซอร์วิสเซส*
 • 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ เอ็กซ์พิดิชั่น
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซเว่นเดย์ซันเดย์
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจ-โซล่าร์
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แม่ระมาด โซล่าร์
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พี.พี. โซล่า (หนองโน)
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ ที ซี เอ็นไวโร
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสดีแอลที
 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
 • 2562 - 2564 กรรมการ บจก. บาฟส์ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส*
 • 2562 - 2564 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่,รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • 2560 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บจก. เรนาสโซ มอเตอร์

* บจก.บริการน้ำมันอากาศยาน เปลี่ยนชื่อเป็น บจก.บาฟส์ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 15 แห่ง