โครงการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในเมือง บนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน ภาคการเกษตร

โครงการเพาะปลูกผักสลัดในโรงเรือน (Smart Farm)

ขนาดพื้นที่

ไร่

01

ผักปลอดภัยสำหรับพนักงาน

02

กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ของพนักงาน

03

พื้นที่การเรียนรู้เพื่อให้พนักงานและ ชุมชนนำไปทำเองในครอบครัวหรือ ในชุมชน

04

สร้าง Business Model Sandbox เพื่อให้พนักงานได้ทดลองพัฒนาเป็น ธุรกิจใหม่

05

สนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในกรอบ Circular Econimy