โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย”

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

ส่งมอบคุณค่า ครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านห้วยฝาง

ขนาดพื้นที่

ไร่